História Valných zhromaždení

Valné zhromaždenie 30.06.2022


Oznamenie o konani VZ v roku 2022
Zápisnica RVZ 30.06.2022 Cestné stavby
Stanovy Cestné stavby aktuálne od 30.06.2022.pdf

Mimoriadne Valné zhromaždenie 14.04.2022


Zapisnica MVZ 14.04.2022 zverejnenie Cestne stavby.pdf
Oznamenie o konani MVZ v roku 2022 zverejnene v HN 10.03.2022.pdf

Valné zhromaždenie 29.06.2021

Zapisnica z RVZ zo dna 29.06.2021.doc
Oznámenie o konaní VZ v roku 2021 zverejnené v HN 28.05.2021.pdf

Valné zhromaždenie 26.06.2020

Zapisnica z RVZ zo dna 26.6.2020 web.doc Zapisnica VZ 2020.doc
Listina prítomných na RVZ 2020

Valné zhromaždenie 21.06.2019

Listina prítomných na RVZ 21.6.2019
Dodatok k zápisnici z RVZ zo dňa 21.6.2019
Zápisnica z RVZ zo dňa 21.6.2019 Zapisnica z RVZ 1.str.pdf
Zapisnica z RVZ 2.str.pdf
Zapisnica z RVZ 3.str.pdf
Zapisnica z RVZ 4.str.pdf
Zapisnica z RVZ 5.str.pdf
Zapisnica z RVZ 6.str.pdf
Zapisnica z RVZ 7.str.pdf
Dodatok k zapisnici z VZ 21.6.2019.pdf
Listina pritomnych na RVZ 2019.pdf
Správa nezávislého audítora za rok 2009.jpg

Valné zhromaždenie 27.06.2018

Listina pritomnych VZ 27.06.2018.pdf
Zapisnica z VZ 27.06.2018 1.str.pdf
Zapisnica z VZ 27.06.2018 2.str.pdf
Zapisnica z VZ 27.06.2018 3.str.pdf
Zapisnica z VZ 27.06.2018 4.str.pdf

Štruktúra akcionárov k 31.12.2011

Akcionár                                           Výška podielu na ZI            Podiel na hlasovacích
                                                         absolútne        v %                      právach
Ing. Milan Franík, B.Bystrica               4 935           20,96                         20,96
Renáta Budajová, Podkonice              3 577            15,19                         15,19   
Marianna Tirpáková, Kojšov                2 935             12,46                       12,46
Soňa Franíková, Lučenec                    2 182              9,27                         9,27
Ladislav Halás, Zvolen                        1 665              7,07                         7,07
OKinvest s.r.o. Bratislava                    1 200              5,10                         5,10  
Ostatní drobní akcionári                      7 056            29,95                       29,95
Spolu                                                23 550          100,00                    100,00

Info pre akcionárov

Poučenie o právach akcionárov
Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a stanovy akciovej spoločnosti. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv je tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia.
Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionára zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo uplatňuje akcionár zásadne na valnom zhromaždení, pričom musí rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení má akcionár právo požadovať vysvetlenia, podávať návrhy k prerokovanému programu a hlasovať.
Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,20 EUR pripadá jeden hlas.
Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia.
Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom a úradne overeným podpisom akcionára.

VZOR: Splnomocnenie na zastupovanie akcionára náhradné VZ.doc

Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania môžu  písomne požadovať zaradenie nimi určenej záležitosti na program valného zhromaždenia. Žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená, musí k nej byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Žiadosť musí byť predstavenstvu doručená najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia, v opačnom prípade je o tejto záležitosti možné rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.