regulovaná informácia

 

POLROČNÁ SPRÁVA

 

 

 

emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

 

v zmysle zákona o burze cenných papierov

 

 

Časť 1.- Identifikácia emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informačná povinnosť za polrok:

2022

 

IČO:

31 562 957

 

 

 

 

 

 

 

 

Účtovné obdobie:

od:

01.01.2022

do:

30.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právna forma

akciová spoločnosť

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodné meno / názov:

Cestné stavby, a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sídlo:

 

 

 

 

 

 

ulica, číslo

Majerská cesta 69

PSČ

974 01

Obec

Banská Bystrica

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktná osoba:

Ing. Milan Franík

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel.:

smerové číslo

048

 

číslo:

4141251

 

 

 

 

 

 

 

 

Fax:

smerové číslo

 

 

číslo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail:

cestnestavby@cestnestavbybb.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

Webové sídlo:

cestnestavbybb.meu.zoznam.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vzniku:

01.05.1992

 

Základné imanie (v EUR):

781 860

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakladateľ:

Akciová spoločnosť bola založená zaklad. listinou zo dňa 25.04.1992 v zmysle § 164 a nasl. v súlade §§ 172, 175 zák. č. 513/91 Zb. rozhodnutím o schválení priv. projektu č. j. 360/92 z 11.04.1992 a zák. č. 92/91 Zb..

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznámenie spôsobu zverejnenia polročnej finančnej správy                  § 47 ods. 4 zákona o burze

zverejnenie v HN

Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného informačného systému, v ktorej bola polročná finančná správa zverejnená

www.cestnestavbybb.meu.zoznam.sk

Dátum zverejnenia

 

Čas zverejnenia                    § 47 ods. 8 zákona o burze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet podnikania:

Vykonávanie dopravných stavieb, výroba živičných zmesí pre dopravné staviteľstvo, vykonávanie priemyselných, inžinierskych, bytových a občianskych stavieb, výroba betónovej zmesi, betónových výrobkov a prefabrikátov, oprava motorových vozidiel a stavebných mechanizmov, výroba drevených prefabrikátov a stolárstvo, automatizované spracovanie dát mimo riadnej prevádzky, obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v rámci voľných živností, cestná nákladná doprava, verejná hromadná osobná nepravidelná doprava.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časť 2. Účtovná závierka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priebežná účtovná závierka je zostavená podľa SAS(Slovenské štandardy), alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy)

SAS

 

 

 

 

 

 

 

 

Priebežná  účtovná závierka podľa SAS

Účtovná závierka-základné údaje

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)

Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných štandardov.

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva                       BO: 30.6.  PO: 31.12.

Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva                      BO: 30.6.  PO: 31.12.

Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)

Výkaz ziskov  a strát priebežnej účtovnej závierky                                       BO: 30.6.  PO: 30.6.

Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)

Poznámky priebežnej účtovnej závierky

Príloha č. 5 (P5Poznámky)

V  § 35 ods. 5, 6, 7 zákona o burze je ustanovený minimálny obsah skrátenej priebežnej účtovnej závierky

CASH-FLOW-Priama metóda                                               BO: 30.6.  PO: 30.6.

Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)

 

CASH-FLOW-Nepriama metóda                                    BO: 30.6.  PO: 30.6.

Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

 

alebo

 

 

 

 

 

 

 

Priebežná  účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Účtovná závierka-základné údaje

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)

UPOZORNENIE                                                                

Výkaz o finančnej situácii priebežnej účtovnej závierky podľa IAS/IFRS

Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS/IFRS)

Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá nespĺňa podmienky podľa  § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve, zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.

Výkaz komplexného výsledku priebežnej účtovnej závierky podľa IAS/IFRS

Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)

V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS

Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS

Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS/IFRS)

Poznámky podľa IAS/IFRS

Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS/IFRS)

 

(§ 35 ods. 11 zákona o burze) Ak polročná finančná správa nebola overená alebo preverená audítorom, emitent uvedie o tejto skutočnosti vo svojej správe vyhlásenie !

Polročná finančná správa bola overená, alebo preverená audítorom (u polročnej správy nie je povinnosť)  (áno/nie)

nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlásenie emitenta podľa § 35 ods. 11 zákona o burze o tom, že polročná správa nebola overená alebo preverená audítorom

V zmysle § 35 ods. 11 zákona o burze vyhlasujeme, že polročná finančná správa nebola overená ani preverená audítorom, nakoľko nám zo zákona táto povinnosť nevyplýva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum auditu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 35 ods. 3 zákona o burze

 

 

 

 

 

 

 

1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku  (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)

nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priebežná  konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS

Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS/IFRS)

Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS

Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS

Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS

Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS/IFRS)

Poznámky podľa IAS/IFRS

Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS/IFRS)

 

 

 

 

 

 

 

 

Časť 3. Priebežná správa

Podľa § 35 ods. 2 písm. a) polročná správa obsahuje priebežnú správu vypracovanú v súlade s § 35 ods. 9 zákona o burze

 

 

 

 

 

 

 

 

Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia, a ich dopad na priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia.

Za I. polrok 2022 dosiahla akciová spoločnosť  ZISK 1340,- €.        Cestné stavby sa vylučne zaoberaju prenájmom nevyužitého majetku - budovy  .                                                                                                                                                                                                                                                        Akciová spoločnosť mala k 30.06.2022  dvoch zamestancov .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak ide o emitentov akcií, zahŕňa priebežná správa aj významné obchody so spriaznenými osobami, a to

a) obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v tomto období

Spoločnosť neobchodovala so spriaznenými osobami.

 

 

 

 

 

 

 

 

b) akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť emitenta počas prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného obdobia

Spoločnosť v minulom roku neobchodovala so spriaznenými osobami.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa § 35 ods. 10) zákona o burze ak emitent nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú najmä obchody so spriaznenými osobami.

Spoločnosť neobchodovala so spriaznenými osobami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze

vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje priebežná účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie podľa požiadaviek uvedených odsekoch 3 a 4 § 35 zákona o burze a že uvedená priebežná správa obsahuje verný prehľad informácií podľa odseku 9 § 35 zákona o burze.

Vyhlasujem, že podľa mojich najlepších znalostí poskytuje priebežná účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ing. Milan Franík, predseda predstavenstva a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základné údaje k priebežnej účtovnej závierke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

( INDIVIDUÁLNA )

 

 

 

 

 

 

k    

30.6.2022

(v  celých eurách)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IČO:

31 562 957

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodné meno  ( názov účtovnej jednotky)

 

 

 

Cestné stavby, a.s.

 

 

 

Právna forma

 

 

 

akciová spoločnosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sídlo účtovnej jednotky,  ulica a číslo

 

 

 

Majerská cesta 69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSČ

 

Názov obce

 

 

 

 

974 01

 

Banská Bystrica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smerové číslo telefónu:

 

 

Číslo telefónu:

 

Číslo faxu:

 

 

 

048

 

 

4141251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail:

 

cestnestavby@cestnestavbybb.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zostavená dňa:

Osoba zodpovedná za vedenie účtovníctva:

Osoba  zodpovedná za zostavenie účtovnej závierky:

Zástupca štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

 

 

 

30.6.2022

Ing. Milan Franík

Ing. Milan Franík

Ing. Milan Franík

 

 

 

 Schválená dňa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva (v celých eurách)

Za obdobie od do:

01. - 06.2022

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:

01. - 12.2021

Názov účtovnej jednotky:

Cestné stavby, a.s.

IČO:

31 562 957

 

 

 

 

Označ.

STRANA PASÍV

Číslo riadku

Bežné účtovné obdobie

 

Spolu vlastné imanie a záväzky

066

470 208  

A.

Vlastné imanie

067

444 288  

A.I.

Základné imanie súčet

068

781 860  

A.I.    1.

Základné imanie

069

781 860  

2.

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

070

 

3.

Zmena základného imania

071

 

4.

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

072

 

A.II.

Kapitálové fondy súčet

073

0  

A.II.   1.

Emisné ážio

074

 

2.

Ostatné kapitálové fondy

075

 

3.

Zákonný rezervný fond  ( Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov

076

 

4.

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

077

 

5.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

078

 

6.

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

079

 

A.III.

Fondy zo zisku  súčet

080

110 479  

A.III.  1.

Zákonný rezervný fond

081

110 479  

2.

Nedeliteľný fond

082

 

3.

Štatutárne fondy a ostatné fondy

083

6 761  

A.IV.

Výsledok hospodárenia minulých rokov

084

-456 152  

A.IV.  1.

Nerozdelený zisk minulých rokov

085

7 963  

2.

Neuhradená strata minulých rokov

086

-464 115  

A.V.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

087

1 340  

B.

Záväzky

088

25 920  

B.I.

Rezervy súčet

089

 

B.I.    1.

Rezervy zákonné dlhodobé

090

 

2.

Rezervy zákonné krátkodobé

091

0  

3.

Ostatné dlhodobé rezervy

092

 

4.

Ostatné krátkodobé rezervy

093

 

B.II.

Dlhodobé záväzky  súčet

094

11 070  

B.II.   1.

Dlhodobé záväzky z obchodného styku

095

 

2.

Čistá hodnota zákazky

096

 

3.

 Dlhodobé  nevyfakturované dodávky

097

 

4.

Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

098

 

5.

Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku

099

 

6.

Dlhodobé prijaté preddavky

100

 

7.

Dlhodobé zmenky na úhradu

101

 

8.

Vydané dlhopisy

102

 

9.

Záväzky zo sociálneho fondu

103

7 111  

10.

Ostatné dlhodobé záväzky

104

 

11.

Odložený daňový záväzok

105

3 959  

B.III.

Krátkodobé záväzky súčet

106

14 410  

B.III.  1.

Záväzky z obchodného styku

107

8 962  

2.

Čistá hodnota zákazky

108

 

3.

Nevyfakturované dodávky

109

 

4.

Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

110

 

5.

Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku

111

 

6.

Záväzky voči spoločníkom a združeniu

112

1 693  

7.

Záväzky voči zamestnancom

113

1 527  

8.

Záväzky zo sociálneho poistenia

114

846  

9.

Daňové záväzky a dotácie

115

1 382  

10.

Ostatné záväzky

116

 

B.IV.

Krátkodobé finančné výpomoci

117

440  

B.V.

Bankové úvery

118

 

B.V.  1.

Bankové úvery dlhodobé

119

 

2.

Bežné bankové úvery

120

 

C.

Časové rozlíšenie  súčet

121

0  

C.  1.

Výdavky budúcich období dlhodobé

122

 

2.

Výdavky budúcich období krátkodobé

123

 

3.

Výnosy budúcich období dlhodobé

124

 

4.

Výnosy budúcich období krátkodobé

125

0  

 

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva (v celých eurách)

Za obdobie od do:

01.-06.2022

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:

01.-12.2021

Názov účtovnej jednotky:

Cestné stavby, a.s.

IČO:

31 562 957

 

 

 

 

 

Označ.

STRANA AKTÍV

Číslo riadku

Bežné účtovné obdobie

Brutto

Netto

Korekcia

 

 

Spolu majetok

001

1 086 230  

470 208  

616 022  

A.

Neobežný majetok

002

976 048  

468 682  

507 366  

A.I.

Dlhodobý nehmotný majetok sučet

003

 

 

 

A.I.  1.

Aktivované náklady na vývoj

004

 

 

 

       2.

Softvér

005

 

 

 

       3.

Oceniteľné práva

006

 

 

 

       4.

Goodwill

007

 

 

 

       5.

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

008

 

 

 

       6.

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

009

 

 

 

       7.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

010

 

 

 

A.II.

Dlhodobý hmotný majetok súčet

011

1 008 578  

478 333  

530 245  

A.II.    1.

Pozemky

012

410 452  

410 452  

 

2.

Stavby

013

481 677  

58 230  

423 447  

3.

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

014

83 919  

 

83 919  

4.

Pestovateľské celky trvalých porastov

015

 

 

 

5.

Základné stádo a ťažné zvieratá

016

 

 

 

6.

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

017

 

 

 

7.

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

018

 

 

 

8.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

019

 

 

 

9.

Opravná položka k nadobudnutému majetku

020

 

 

 

A.III.

Dlhodobý finančný majetok súčet

021

 

 

 

A.III.   1.

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

022

 

 

 

2.

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom

023

 

 

 

3.

Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely

024

 

 

 

4.

Pôžičky účtovnej jednotke v  konsolidovanom celku

025

 

 

 

5.

Ostatný dlhodobý finančný majetok

026

 

 

 

6.

Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok

027

 

 

 

7.

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok

028

 

 

 

8.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

029

 

 

 

B.

Obežný majetok

030

110 182  

1 526  

108 656  

B.I.

Zásoby súčet

031

0  

0  

 

B.I.    1.

Materiál

032

0  

0  

 

2.

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby

033

 

 

 

3.

Výrobky

034

 

 

 

4.

Zvieratá

035

 

 

 

5.

Tovar

036

 

 

 

6.

Poskytnuté preddavky na zásoby

037

 

 

 

B.II.

Dlhodobé pohľadávky súčet

038

 

 

 

B.II.    1.

Pohľadávky z obchodného styku

039

 

 

 

2.

Čistá hodnota zákazky

040

 

 

 

3.

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

041

 

 

 

4.

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

042

 

 

 

5.

Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu

043

 

 

 

6.

Iné pohľadávky

044

 

 

 

7.

Odložená daňová pohľadávka

045

 

 

 

B.III.

Krátkodobé pohľadávky súčet

046

107 243  

-1 413  

108 656  

B.III.  1.

Pohľadávky z obchodného styku

047

106 578  

-322  

106 900  

2.

Čistá hodnota zákazky

048

 

 

 

3.

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

049

 

 

 

4.

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

050

 

 

 

5.

Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu

051

 

 

 

6.

Sociálne poistenie

052

 

 

 

7.

Daňové pohľadávky a dotácie

053

665  

665  

 

8.

Iné pohľadávky

054

0  

-1 756  

-1 756  

B.IV.

Finančné účty  súčet

055

2 939  

2 939  

 

B.IV.  1.

Peniaze

056

18  

18  

 

2.

Účty v bankách

057

2 921  

2 921  

 

3.

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

058

 

 

 

4.

Krátkodobý finančný majetok

059

 

 

 

5.

Obstarávaný krátkodobý finančný majetok

060

 

 

 

C.

Časové rozlíšenie  súčet

061

0  

 

0  

C. 1.

Náklady budúcich období dlhodobé

062

0  

 

 

2.

Náklady budúcich období krátkodobé

063

 

 

 

3.

Príjmy budúcich období dlhodobé

064

 

 

 

4.

Príjmy budúcich období krátkodobé

065

 

 

 

 

 

Výkaz ziskov a strát  priebežnej účtovnej závierky (v celých eurách)

Za obdobie od do:

01. - 06.2022

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:

01. - 12.2021

Názov účtovnej jednotky:

Cestné stavby, a.s.

IČO:

31 562 957

 

 

 

 

 

 

Označ.

Text

Číslo riadku

Skutočnosť

 

bežné účtovné obdobie

bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

 

vykazované obdobie - časť 1

porovnateľné obdobie - časť 1

 

kumulatívne - časť 2

kumulatívne - časť 2

 

I.

Tržby z predaja tovaru

01

 

 

 

 

 

 

A.

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru

02

 

 

 

 

 

 

+

Obchodná marža

03

 

0  

 

 

0  

 

II.

Výroba

04

33 931  

44 382  

 

 

 

 

II.1.

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb

05

33 931  

44 382  

 

 

 

 

2.

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

06

 

 

 

 

 

 

3.

Aktivácia

07

0  

3 000  

 

 

 

 

B.

Výrobná spotreba

08

10 205  

22 724  

 

 

 

 

B.1.

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok

09

3 635  

6 367  

 

 

 

 

2.

Služby

10

6 570  

16 357  

 

 

 

 

+

Pridaná hodnota

11

23 726  

21 658  

 

 

0  

 

C.

Osobné náklady

12

13 550  

18 966  

 

 

0  

 

C. 1.

Mzdové náklady

13

10 290  

14 934  

 

 

0  

 

2.

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva

14

 

 

 

 

 

 

3.

Náklady na sociálne poistenie

15

3 236  

3 957  

 

 

 

 

4.

Sociálne náklady

16

24  

75  

 

 

0  

 

D.

Dane a poplatky

17

8 661  

16 731  

 

 

 

 

E.

Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotného majetku a dlhodobému hmotného majetku

18

 

9 651  

 

 

0  

 

III.

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu

19

 

0  

 

 

0  

 

F.

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materialu

20

 

0  

 

 

0  

 

G.

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

21

 

-5 844  

 

 

 

 

IV.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

22

 

 

 

 

 

 

H.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

23

 

0  

 

 

0  

 

V.

Prevod výnosov z hospodárskej činnosti

24

 

 

 

 

 

 

I.

Prevod nákladov na hospodársku činnosť

25

 

 

 

 

 

 

*

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

26

1 515  

-14 846  

 

 

 

 

VI.

Tržby z predaja cenných papierov a podielov

27

 

 

 

 

 

 

J.

Predané cenné papiere a podiely

28

 

 

 

 

 

 

VII.

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

29

0  

0  

 

0  

0  

 

VII.1.

Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom

30

 

 

 

 

 

 

2.

Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov

31

 

 

 

 

 

 

3.

Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku

32

 

 

 

 

 

 

VIII.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku

33

 

 

 

 

 

 

K.

Náklady na krátkodobý finančný majetok

34

 

 

 

 

 

 

IX.

Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivatových operácií

35

 

 

 

 

 

 

L.

Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie

36

 

 

 

 

 

 

M.

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku

37

 

 

 

 

 

 

X.

Výnosové úroky

38

 

 

 

 

 

 

N.

Nákladové úroky

39

 

 

 

 

 

 

XI.

Kurzové zisky

40

 

 

 

 

 

 

O.

Kurzové straty

41

 

 

 

 

 

 

XII.

Ostatné výnosy z finančnej činnosti

42

 

 

 

 

 

 

P.

Ostatné náklady na finančnú činnosť

43

175  

341  

 

 

 

 

XIII.

Prevod finančných výnosov

44

 

 

 

 

 

 

R.

Prevod finančných nákladov

45

 

 

 

 

 

 

*

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

46

-175  

-341  

 

 

0  

 

**

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením

47

1 340  

-15 187  

 

 

0  

 

S.

Daň z príjmov z bežnej činnosti

48

 

0  

 

 

0  

 

S.1.

- splatná

49

 

 

 

 

 

 

2.

- odložená

50

 

0  

 

 

 

 

**

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení

51

1 340  

-15 187  

 

 

0  

 

XIV.

Mimoriadne výnosy

52

 

 

 

 

 

 

T.

Mimoriadne náklady

53

 

 

 

 

 

 

*

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením

54

 

0  

 

 

0  

 

U.

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti

55

 

-1 509  

 

 

0  

 

U.1.

- splatná

56

 

-1 509  

 

 

 

 

2.

- odložená

57

 

 

 

 

 

 

*

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení

58

 

 

 

 

0  

 

***

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením

59

1 340  

-13 678  

 

 

0  

 

V.

Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom

60

 

 

 

 

 

 

***

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

61

1 340  

-13 678  

 

 

0  

 

 

 

 

Prehľad peňažných tokov s použitím priamej metódy vykazovania

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

Za obdobie od do:

 

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:

 

Názov účtovnej jednotky:

Cestné stavby, a.s.

IČO:

31 562 957

 

 

 

 

Ozn.

Obsah položky

Skutočnosť (v EUR)

Vykazované obdobie

 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

 

A.1.

Príjmy z predaja tovaru (+)

 

A.2.

Výdavky na nákup tovaru (-)

 

A.3.

Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)

 

A.4.

Príjmy z predaja služieb (+)

 

A.5.

Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)

 

A.6.

Výdavky na služby (-)

 

A.7.

Výdavky na osobné náklady (-)

 

A.8.

Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkou na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)

 

A.9.

Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)

 

A.10.

Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)

 

A.11.

Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)

 

A.12.

Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie

 

A.13.

Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)

 

A.14.

Výdavky na splácanie  úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)

 

A.15.

Ostané príjmy z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)

 

A.16.

Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)

 

.

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, s výnimkou príjmov a výdavkou, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)

0

A.17.

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)

 

A.18.

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)

 

A.19.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých ktoré sa začleňujú do investičných činností

 

A.20.

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)

 

..

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-)

0

A.21.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo do finančných činností (-/+)

 

A.22.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)

 

A.23.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)

 

A.

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti

0

Peňažné toky z investičnej činnosti

B.1.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

 

B.2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

 

B.3.

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)

 

B.4.

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

 

B.5.

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

 

B.6.

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)

 

B.7.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

 

B.8.

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)

 

B.9.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

 

B.10.

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)

 

B.11.

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)

 

B.12.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)

 

B.13.

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)

 

B.14.

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)

 

B.15.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich je možné začleniť do investičných činností (-)

 

B.16.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú  činnosť (+)

 

B.17.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

 

B.18.

Ostané príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

 

B.19.

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

 

B.

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti

0

Peňažné toky z finančnej činnosti

C.1.

Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní

0

C.1.1.

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

 

C.1.2.

Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je účtovnou jednotkou (+)

 

C.1.3.

Prijaté peňažné dary (+)

 

C.1.4.

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)

 

C.1.5.

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)

 

C.1.6.

Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)

 

C.1.7.

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)

 

C.1.8.

Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)

 

C.2.

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti

0

C.2.1.

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)

 

C.2.2.

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)

 

C.2.3.

Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)

 

C.2.4.

Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)

 

C.2.5.

Príjmy z prijatých pôžičiek (+)

 

C.2.6.

Výdavky na splácanie pôžičiek (-)

 

C.2.7.

Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)

 

C.2.8.

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)

 

C.2.9.

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov

 

C.3.

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)

 

C.4.

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)

 

C.5.

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)

 

C.6.

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)

 

C.7.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)

 

C.8.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)

 

C.9.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)

 

C.

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)

0

D.

Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)  (súčet A+B+C)

0

E.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)

 

F.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)(+/-)

 

G.

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

 

H.

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

 

 

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

Za obdobie od do:

01. - 06.2022

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:

01. - 12.2021

Názov účtovnej jednotky:

Cestné stavby, a.s.

IČO:

31 562 957

 

 

 

 

Ozn.

Obsah položky

Skutočnosť (v EUR)

Vykazované obdobie

Z/S

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)

-5 788  

A.1.

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.)  (+/-)

-9 429  

A.1.1.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)

 

A.1.2.

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)

 

A.1.3.

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)

 

A.1.4.

Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)

 

A.1.5.

Zmena stavu opravných položiek (+/-)

 

A.1.6.

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)

 

A.1.7.

Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)

 

A.1.8.

Úroky účtované do nákladov (+)

 

A.1.9.

Úroky účtované do výnosov (-)

0  

A.1.10.

Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka   (-)

 

A.1.11.

Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)

 

A.1.12.

Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)

 

A.1.13.

Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)

 

A.2.

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzií obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)

-9 429  

A.2.1.

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)

1 828  

A.2.2.

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)

4 360  

A.2.3.

Zmena stavu zásob (-/+)

 

A.2.4.

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)

 

 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-). (súčet Z/S + A1+A2)

-9 029  

A.3.

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)

 

A.4.

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)

 

A.5.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)

 

A.6.

Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)

 

 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1 až A.6.)

-9 029  

A.7.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)

 

A.8.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)

 

A.9.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)

 

 

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)

-12 927  

Peňažné toky z investičnej činnosti

B.1.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

 

B.2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

 

B.3.

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)

 

B.4.

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

 

B.5.

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

0  

B.6.

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)

 

B.7.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke,  ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

 

B.8.

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

 

B.9.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek  poskytnutých  účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

 

B.10.

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám,  s výnimkou  pôžičiek poskytnutých  účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou  konsolidovaného celku (+)

 

B.11.

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú  do prevádzkových činností (+)

 

B.12.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú  do prevádzkových činností (+)

 

B.13.

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej  činnosti (-)

 

B.14.

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)

 

B.15.

Výdavky na daň z príjmov   účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do  investičných činností (-)

 

B.16.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú   činnosť (+)

 

B.17.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

 

B.18.

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť  (+)

 

B.19.

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

 

B.

Čisté  peňažné  toky  z investičnej  činnosti  (súčet B. 1. až B. 19.)

0  

Peňažné toky z finančnej činnosti

C.1.

Peňažné toky vo  vlastnom  imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)

0  

C.1.1.

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

 

C.1.2.

Príjmy z  ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je  účtovnou jednotkou

 

C.1.3.

Prijaté peňažné dary (+)

 

C.1.4.

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)

 

C.1.5.

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)

 

C.1.6.

Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených  účtovnou jednotkou(-)

 

C.1.7.

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)

 

C.1.8.

Výdavky z  iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)

 

C.2.

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov  a krátkodobých záväzkov  z finančnej činnosti

0  

C.2.1.

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)

 

C.2.2.

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)

 

C.2.3.

Príjmy z úverov, ktoré  účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)

 

C.2.4.

Výdavky na splácanie úverov, ktoré  účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)

 

C.2.5.

Príjmy z prijatých pôžičiek (+)

 

C.2.6.

Výdavky na splácanie pôžičiek (-)

 

C.2.7.

Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)

 

C.2.8.

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti  účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne  v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)

 

C.2.9.

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov  a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti  účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne  v inej časti prehľadu peňažných tokov

 

C.3.

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)

 

C.4.

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)

 

C.5.

Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za  peňažné toky z investičnej činnosti (-)

 

C.6.

Príjmy súvisiace s  derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z  investičnej činnosti (+)

 

C.7.

Výdavky na daň z príjmov   účtovnej jednotky, ak ich možno  začleniť do finančných činností (-)

 

C.8.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)

 

C.9.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)

 

C.

Čisté  peňažné  toky  z finančnej  činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)

0  

D.

Čisté zvýšenie alebo čisté  zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B+ C)

-9 029  

E.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného  obdobia (+/-)

1 459  

F.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného  obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu,  ku ktorému   sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

2 718  

G.

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

 

H.

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného  obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje    účtovná závierka (+/-).

2 718  

 

Poznámky k účtovnej závierke spoločnosti Cestné stavby, a.s. k 30.06.2022

 

 

Poznámky Úč PODV 3 - 01

                                                               

 

 

IČO

3

1

5

6

2

9

5

7

 

                                                                                DIČ

2

0

2

0

4

5

2

4

8

9

 

 

 1. A.VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

 

 1. 1.Obchodné meno a sídlo spoločnosti: 

 

Cestné stavby, a.s.

Majerská cesta 69

974 01  Banská Bystrica

 

 

Hlavnou činnosťou Spoločnosti je:

– prenájom nehnuteľností       

 

 

 1. 2.Údaje o neobmedzenom ručení 

Spoločnosť  nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka, ani podľa podobných ustanovení iných predpisov.

 

 1. 3.Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 

        Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 29.6.2021.

 

 1. 4.Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 

        Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

 

        Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických činnostiach a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou. Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci a potencionálni investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia, mohli potrebovať. Títo používatelia musia relevantné informácie získať z iných zdrojov.

 

 1. 5.Informácie o skupine  

Spoločnosť sa nie je súčasťou skupiny

 1. 6.Počet zamestnancov  

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Spoločnosti v účtovnom období 2022 bol 2 (v účtovnom období 2021 bol 1).

 

Počet zamestnancov k 30.06.2022 bol 2, z toho 1 vedúci zamestnanec (k 31. decembru 2021 bolo 1 zamestnanec, z toho 1 vedúci zamestnanec).

 

 

 1. B.Informácie o PRIJATÝCH POSTUPOCH  

 

 1. 1.Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

 

V súvislosti s konfliktom na Ukrajine uvádzame informácie v časti udalosti po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

 

 1. 2.Použitie odhadov a úsudkov 

Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment Spoločnosti urobil úsudky, odhady a predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých skúsenostiach a iných rozličných faktoroch, považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa preto môžu líšiť od odhadov.

 

Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov nie sú vykázané retrospektívne, ale sú vykázané  v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje iba toto obdobie, alebo v období korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje toto aj budúce obdobia.

 

 1. 3.Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.), zníženú o dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a pod.

 

Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy.

 

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia.

 

Pozemky sa neodpisujú.

 

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

 

 

 

 

Predpokladaná

 

Metóda

 

Ročná odpisová

 

 

doba používania

 

odpisovania

 

sadzba v %

 

 

v rokoch

 

 

 

 

Stavby

 

20-50

 

lineárna

 

2,5-5

 

 

 

 

 

 

 

 

Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy.

 

Posúdenie zníženia hodnoty majetku

 

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

 

Faktory, ktoré sú považované za dôležité pri  posudzovaní zníženia hodnoty majetku sú:

 

Ak Spoločnosť zistí, že na základe existencie jedného alebo viacerých indikátorov zníženia hodnoty majetku možno predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, vypočíta zníženie hodnoty majetku na základe odhadov projektovaných čistých diskontovaných peňažných tokov, ktoré sa očakávajú z daného majetku, vrátane jeho prípadného predaja. Odhadované zníženie hodnoty by sa mohlo preukázať ako nedostatočné, ak by analýzy nadhodnotili peňažné toky alebo ak sa zmenia podmienky v budúcnosti. Pre viac informácií pozri bod D.7. Zníženie hodnoty majetku a opravné položky.

 

 1. 4.Pohľadávky 

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

 

 1. 5.Finančné účty 

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, zostatky na bankových účtoch a oceňujú sa menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

 

 1. 6.Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

 

 

 1. 7.Zníženie hodnoty majetku a opravné položky 

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravné položky sa zrušia alebo zmení sa ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty.

 

Zníženie hodnoty dlhodobého majetku

Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná hodnota majetku Spoločnosti, iného ako odloženej daňovej pohľadávky (pozri bod D.10 Odložené dane) posudzovaná s cieľom zistiť, či existujú indikátory, že by mohlo dôjsť k zníženiu hodnoty majetku. Ak takéto indikátory existujú, potom sa odhadnú predpokladané budúce ekonomické úžitky z daného majetku.

 

Opravné položky vykázané v predchádzajúcich obdobiach sa prehodnocujú ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka s cieľom zistiť, či existujú indikátory, ktoré by naznačovali, že došlo k zmene v predpoklade zníženia hodnoty majetku alebo tento predpoklad prestal existovať. Opravná položka sa zruší, ak došlo k zmene predpokladov použitých na určenie predpokladaných ekonomických úžitkov z daného majetku. Opravná položka sa zruší len v rozsahu, v akom účtovná hodnota majetku neprevýši tú účtovnú hodnotu, ktorá by bola stanovená po zohľadnení odpisov, ak by opravná položka nebola vykázaná.

 

Zásady posúdenia zníženia hodnoty dlhodobého majetku sú opísané aj v bode D.3.

 

 1. 8.Záväzky 

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

 

 1. 9.Rezervy 

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

 

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

 

 1. 10.Odložené dane 

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

 1. a)dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, 

 2. b)možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti, 

 3. c)možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. 

 

O odloženej daňovej pohľadávke z odpočítateľných dočasných rozdielov, z nevyužitých daňových strát a nevyužitých daňových odpočtov a iných daňových nárokov sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že budúci základ dane, voči ktorému ich bude možné využiť,  je dosiahnuteľný. Odložená daňová pohľadávka sa preveruje ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a znižuje sa vo výške, v akej je nepravdepodobné, že základ dane z príjmov bude dosiahnutý.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

 

V súvahe sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok vykazujú spolu – len výsledný zostatok účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka.

 

 1. 11.Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

 

 1. 12.Výnosy 

Tržby z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté.

 1. 13.Porovnateľné údaje 

Ak v dôsledku zmeny účtovných metód a účtovných zásad nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v jednotlivých súčastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách v poznámkach.

V roku 2021 Spoločnosť neurobila zmenu účtovných metód a účtovných zásad.

 

 1. 14.Oprava chýb minulých období 

Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto chybu na účtoch 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 - Neuhradená strata minulých rokov, t. j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.

 

V roku 2021 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

 

 1. C.informáciE K POLOŽKÁM súvahy 

 

 1. 1.Dlhodobý hmotný majetok 

 

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2022 do 30.juna 2022 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 je uvedený v tabuľkách nižšie.

 

Dlhodobý hmotný majetok nie je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou.

 

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

30.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlhodobý hmotný majetok

Bežné účtovné obdobie

Pozemky

Stavby

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Pestovateľské celky trvalých porastov

Základné stádo a ťažné zvieratá

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Prvotné ocenenie

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav na začiatku účtovného obdobia

410 452

481 677

116 450

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

32 529

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

410 452

481 677

83 919

0

0

0

0

0

Oprávky

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

413 796

116 450

0

0

0

0

0

Prírastky

0

9 651

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

32 529

0

0

0

0

0

Presuny

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav na konci účtovného obdobia

0

423 447

83 919

0

0

0

0

0

Opravné položky

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

Zostatková hodnota

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav na začiatku účtovného obdobia

410 452

67 881

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

410 452

58 230

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlhodobý hmotný majetok

Bežné účtovné obdobie

Pozemky

Stavby

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Pestovateľské celky trvalých porastov

Základné stádo a ťažné zvieratá

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Prvotné ocenenie

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav na začiatku účtovného obdobia

410 452

481 677

116450

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

32529

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

410 452

481 677

83919

0

0

0

0

0

Oprávky

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

413796

116450

0

0

0

0

0

Prírastky

0

9651

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

32529

0

0

0

0

0

Presuny

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav na konci účtovného obdobia

0

423447

83919

0

0

0

0

0

Opravné položky

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

Zostatková hodnota

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav na začiatku účtovného obdobia

410 452

67881

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

410 452

58230

0

0

0

0

0

0

 

 1. 7.Pohľadávky 

 

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

 

 

 

Stav

 

Tvorba

 

Zúčtovanie

 

Zúčtovanie

 

Stav

 

 

k 1.1.2021

 

(zvýšenie)

 

(použitie)

 

(zrušenie)

 

k 31.12.2021

 

 

EUR

 

EUR

 

EUR

 

EUR

 

EUR

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné pohľadávky z obchodného styku

 

114 500

 

1 756

 

0

 

7 600

 

108 656

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Sociálne poistenie

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Daňové pohľadávky a dotácie

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Iné pohľadávky

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Spolu

 

114 500

 

1 756

 

0

 

7 600

 

108 656

 

Opravné položky k pohľadávkam zohľadňujú bonitu klienta a jeho schopnosť splácať svoje záväzky.

 

K zrušeniu opravnej položky dochádza v prípadoch, kedy pominulo resp. znížilo sa riziko, že dlžník pohľadávku úplne alebo čiastočne nesplatí.

 

Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcom prehľade:

 

 

 

30.06.2022

 

31.12.2021

 

 

EUR

 

EUR

Pohľadávky v lehote splatnosti

 

4243

 

5969

Pohľadávky po lehote splatnosti

 

108 656 

 

108656

Spolu

 

112899

 

114625

 

 1. 8.Finančné účty 

 

   Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

 

 1. 9. Vlastné imanie 

 

Základné imanie Spoločnosti k 30.06.2022 je 781 860 EUR (k 31. decembru 2021: 781 860 EUR).

 

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu.

 

 1. a)opis základného imania: 

Základné imanie celkom: 781 860 EUR, z toho splatené: 781 860 EUR

Počet akcií: 23.550 z toho:

23.550.akcie na doručiteľa - zaknihované, verejne obchodovateľné

Nominálna hodnota akcie: 33,20 EUR

 

Počas účtovného obdobia sa nevyskytli sumy, ktoré by neboli účtované ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania. Prehľad o pohybe vlastného imania sú uvedené v časti M.

 

Účtovná strata za rok 2021 vo výške 13677,79 EUR bola vysporiadaná takto:

 

 

 

 

EUR

Zo zákonného rezervného fondu

 

 

 

Zo štatutárnych a ostatných fondov

 

 

 

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

 

 

 

Úhrada straty spoločníkmi

 

 

 

Prevod na neuhradenú stratu minulých rokov

 

 

-13678

Iné

 

 

 

Spolu

 

 

-13678

 

O vysporiadaní výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2021 vo výške 13.678 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

 

 1. 10.Rezervy 

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

 

 

Stav

 

 

 

Zúčtovanie

 

Zúčtovanie

 

Stav

 

k 1.1.2022

 

Tvorba

 

(použitie)

 

(zrušenie)

 

k 30.06.2022

 

EUR

 

EUR

 

EUR

 

EUR

 

EUR

 Krátkodobé rezervy, z toho:

3950

 

0

 

3 950

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákonné rezervy krátkodobé spolu

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatné rezervy krátkodobé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania

3 950

 

0

 

3 950

 

0

 

0

Ostatné rezervy krátkodobé spolu

3 950

 

0

 

3 950

 

0

 

0

 

 1. 11.Záväzky 

 

Záväzky (okrem záväzkov zo sociálneho fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa doby splatnosti sú nasledovné:

 

 

30.06.2022

 

31. 12. 2021

 

 

EUR

 

EUR

Záväzky po lehote splatnosti

 

0

 

0

Záväzky v lehote splatnosti

 

14410

 

13550

 

 

14410

 

13550

 

Štruktúra záväzkov (okrem záväzkov zo sociálneho fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 30.06.2022 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

 

 

 

Účtovná hodnota

 

Menej ako 1 rok

 

1 – 5 rokov

 

Viac ako  5 rokov

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám

                   -  

 

                   -  

 

                -  

 

                -  

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám

                   -  

 

                   -  

 

                -  

 

                -  

Ostatné záväzky z obchodného styku

 

8 962

 

8962

 

                -  

 

                -  

Čistá hodnota zákazky

 

                   -  

 

                   -  

 

                -  

 

                -  

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám

                   -  

 

                   -  

 

                -  

 

                -  

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám

                   -  

 

                   -  

 

                -  

 

                -  

Ostatné dlhodobé záväzky

 

                   -  

 

                   -  

 

                -  

 

                -  

Dlhodobé prijaté preddavky

 

                   -  

 

                   -  

 

                -  

 

                -  

Dlhodobé zmenky na úhradu

 

                   -  

 

                   -  

 

                -  

 

                -  

Vydané dlhopisy

 

                   -  

 

                   -  

 

                -  

 

                -  

Iné dlhodobé záväzky

 

                   -  

 

                   -  

 

                -  

 

                -  

Záväzky voči spoločníkom a združeniu

 

            1 693

 

            1 693

 

                -  

 

                -  

Záväzky voči zamestnancom

 

            1527

 

1527

 

                -  

 

                -  

Záväzky zo sociálneho poistenia

 

846

 

846

 

                -  

 

                -  

Daňové záväzky a dotácie

 

              1382

 

1382

 

                -  

 

                -  

Záväzky z derivátových operácií

 

                   -  

 

                   -  

 

                -  

 

                -  

Iné záväzky

 

                   -  

 

                   -  

 

                -  

 

 

 

 

14410

 

14410

 

0

 

0

 

 

 

 

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31.12.2021 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

 

 

 

Účtovná hodnota

 

Menej ako 1 rok

 

1 – 5 rokov

 

Viac ako  5 rokov

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám

                   -  

 

                   -  

 

                -  

 

                -  

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám

                   -  

 

                   -  

 

                -  

 

                -  

Ostatné záväzky z obchodného styku

 

            8137

 

         8137

 

                -  

 

                -  

Čistá hodnota zákazky

 

                   -  

 

                   -  

 

                -  

 

                -  

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám

                   -  

 

                   -  

 

                -  

 

                -  

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám

                   -  

 

                   -  

 

                -  

 

                -  

Ostatné dlhodobé záväzky

 

                   -  

 

                   -  

 

                -  

 

                -  

Dlhodobé prijaté preddavky

 

                   -  

 

                   -  

 

                -  

 

                -  

Dlhodobé zmenky na úhradu

 

                   -  

 

                   -  

 

                -  

 

                -  

Vydané dlhopisy

 

                   -  

 

                   -  

 

                -  

 

                -  

Iné dlhodobé záväzky

 

                   -  

 

                   -  

 

                -  

 

                -  

Záväzky voči spoločníkom a združeniu

 

            1 693

 

            1 693

 

                -  

 

                -  

Záväzky voči zamestnancom

 

               2094

 

           2094

 

                -  

 

                -  

Záväzky zo sociálneho poistenia

 

            1024

 

           1034

 

                -  

 

                -  

Daňové záväzky a dotácie

 

              602

 

              602

 

                -  

 

                -  

Záväzky z derivátových operácií

 

                   -  

 

                   -  

 

                -  

 

                -  

Iné záväzky

 

                   -  

 

                   -  

 

                -  

 

 

 

 

13550

 

13550

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 1. 12.Odložený daňový záväzok 

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

 

 

30.06.2022

31.12.2021

 

EUR

EUR

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov a ich daňovou základňou                                                    

 

 

– odpočítateľné

-5 947

-5947

– zdaniteľné

32 337

32337

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti

0

0

Nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky

0

0

Sadzba dane z príjmov (v %)

15

15

Odložený daňový záväzok

3 959

3959

 

 

 

EUR

Stav k 30.junu 2022

 

-5947

Stav k 31. decembru 2021

 

-5947

Zmena

 

0

z toho:

 

 

 – zaúčtované do výsledku hospodárenia

 

0

 – zaúčtované do vlastného imania

 

0

 

 1. 13.Sociálny fond 

 

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

 

 

 

30.06.2022

31.12.2021

 

 

EUR

EUR

Stav k 1. januáru

 

7087

7012

Tvorba na ťarchu nákladov

 

24 

75

Tvorba zo zisku

 

0

Čerpanie

 

0

Stav k 30.06.2022

 

7111

7087

 

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

 

 1. 14.Časové rozlíšenie 

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

 

 

30.06.2022

31. 12. 2021

 

EUR

EUR

 

 

 

Výnosy budúcich období krátkodobé:

 

 

Nájomné platené dopredu

0

3180

Iné

0

0

Spolu výnosy budúcich období - krátkodobé

0

3180

 

 1. D.Informácie o daniach z príjmov 

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

 

 

30.06.2022

 

2021

 

 

Základ

 

 

 

 

 

Základ

 

 

 

 

 

dane

 

Daň

 

Daň

 

dane

 

Daň

 

 

 

EUR

 

EUR

 

%

 

EUR

 

EUR

 

Výsledok hospodárenia pred zdanením

 

 

 

 

 

 

 

-15187

 

 

 

z toho teoretická daň 22 %                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2278

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daňovo neuznané náklady

 

 

 

 

 

 

 

6002

 

900

 

Výnosy nepodliehajúce dani

 

 

 

 

 

 

 

-3950

 

-593

 

Umorenie daňovej straty

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

Využitie daňových odpočtov a iných daňových nárokov

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

Daň vyberaná zrážkou

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-13135

 

-1971

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splatná daň

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

Odložená daň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1509

 

Celková vykázaná daň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1509

 

 1. A.Informácie o POLOŽKÁCH VÝKAZU ZISKOV A STRÁT 

 1. 1.Tržby za vlastné výkony a tovar 

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

 

 

 

2022

 

2021

 

 

EUR

 

EUR

Tovar

 

 

 

 

Iné

 

0

 

0

 

 

0

 

0

Služby

 

 

 

 

Prenájom

 

33930

 

44382

 

 

33930

 

44382

 

 

 

 

 

Spolu

 

33930

 

44382

 

 1. 2.Osobné náklady 

 

 

2022

 

2021

 

 

EUR

 

EUR

Mzdy

 

10290

 

14934

Ostatné náklady na závislú činnosť

 

0

 

0

Sociálne poistenie

 

3236

 

3957

Ostatné sociálne náklady

 

24

 

75

Spolu

 

13550

 

18966

 

 1. 3.Náklady na poskytnuté služby 

 

 

2022

 

2021

 

 

EUR

 

EUR

Opravy

 

161

 

74

IT služby

 

 

 

4 200

Telefonne poplatky

 

319

 

726

Audit

 

3700

 

3 700

Účtovníctvo

 

850

 

1 810

Kosenie areálu

 

2400

 

4 100

Iné

 

3050

 

1 747

Spolu

 

10480

 

16357

 

 1. 4.Ostatné náklady na hospodársku činnosť 

 

 

2022

 

2021

 

 

EUR

 

EUR

Iné

 

 

 

0

Spolu

 

0

 

0

 

 1. 5.Finančné náklady 

 

 

2022

 

2021

 

 

EUR

 

EUR

Bankové poplatky

 

86

 

210

Iné

 

89

 

131

Spolu

 

175

 

341

 

 1. 6.Náklady za audit a poradenstvo 

Náklady za audit a poradenstvo obsahujú náklady za overenie účtovnej závierky audítorskou spoločnosťou a iné služby poskytnuté touto spoločnosťou v nasledujúcom členení:

 

 

 

2022

 

2021

 

 

EUR

 

EUR

Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

 

0

 

3700

Iné uisťovacie služby

 

0

 

0

Daňové poradenstvo

 

0

 

0

Ostatné neaudítorské služby

 

0

 

0

Spolu

 

0

 

 

3700

 1. 7.Čistý obrat  

 

Členenie čistého obratu podľa § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve podľa jednotlivých typov výrobkov, tovarov a služieb alebo iných činností účtovnej jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu:

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

 

2021

Krajina

 

Výrobky, tovary a služby

 

 

 

EUR

 

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská republika

 

Prenájom

 

 

 

 

33931

 

44 382

 

 

Tovar

 

 

 

 

 

 

0

 

 

Spolu

 

 

 

 

33931

 

44 382

 

 Informácie o iných aktívach a iných pasívach

 

 1. 1.Podmienené záväzky 

 

Spoločnosť má nasledujúce podmienené záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe:

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

 1. E.Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky 

 

Po 01.01.2022 nastali tieto udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva:

 

Koncom februára 2022 prepukol ozbrojený konflikt na Ukrajine. Aktuálne konflikt ovplyvňuje ekonomické a iné aktivity v celom svete.

V čase zverejnenia tejto účtovnej závierky manažment účtovnej jednotky nezaznamenal problémy z pohľadu svojej činnosti. Spoločnosť predpokladá značný vplyv na výšku cien energií. Nakoľko sa však situácia stále mení, nemožno spoľahlivo predvídať budúce dopady. Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť.

 

Zvážili sme všetky potenciálne dopady konfliktu na Ukrajine na naše podnikateľské aktivity a dospeli sme k záveru, že nemajú významný vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt.

 

 1. F.Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb 

 

Spriaznenými osobami Spoločnosti sú štatutárne orgány, riaditeľ.

 

Transakcie s kľúčovým manažmentom

 

Kľúčovým manažmentom sú osoby, ktoré majú právomoc a zodpovednosť za plánovanie, riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, priamo alebo nepriamo, vrátane  výkonného riaditeľa účtovnej jednotky. Priemerný počet osôb kľúčového manažmentu v rokoch 2021 bol 1 a v roku 2020 bol 1.

 

Odmeny vyplatené alebo záväzky voči osobám kľúčového manažmentu (ktoré sa vykazujú v rámci osobných nákladov vo výkaze ziskov a strát)

Kľúčovému manažmentu neboli poskytnuté žiadne iné významné platby alebo výhody.

 

 1. G.Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky 

 

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov  neboli v roku 2021 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú             (v roku 2020: žiadne).

 

 

 1. H.PREHĽAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA 

 

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

 

 

 

Stav k 1.1.2022

 

Prírastky

 

Úbytky

 

Presuny

 

Stav k 30.06.2022

 

 

EUR

 

EUR

 

EUR

 

EUR

 

EUR

Základné imanie

 

781 860

 

0

 

0

 

0

 

781 860

Základné imanie

 

781 860

 

0

 

 

 

 

 

781 860

Zmena základného imania

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Emisné ážio

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné kapitálové fondy

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Zákonné rezervné fondy

 

110 479

 

0

 

0

 

0

 

110 479

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)  

 

110 479

 

0

 

0

 

0

 

110 479

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné fondy zo zisku

 

6 761

 

0

 

0

 

0

 

6 761

Štatutárne fondy

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné fondy zo zisku

 

6 761

 

 

 

 

 

0

 

6 761

Oceňovacie rozdiely z precenenia

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Výsledok hospodárenia minulých rokov

 

-450437

 

0

 

0

 

-13678

 

-464115

Nerozdelený zisk minulých rokov

 

7 963

 

0

 

0

 

0

 

7 963

Neuhradená strata minulých rokov

 

-450437

 

0

 

0

 

-13678

 

-464115

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

 

-13678

 

 

 

0

 

-13678

 

-13 678

 

 

 

 

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

 

 

 

Stav k 1.1.2021

 

Prírastky

 

Úbytky

 

Presuny

 

Stav k 31.12.2021

 

 

EUR

 

EUR

 

EUR

 

EUR

 

EUR

Základné imanie

 

781 860

 

0

 

0

 

0

 

781 860

Základné imanie

 

781 860

 

0

 

0

 

0

 

781 860

Zmena základného imania

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Emisné ážio

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné kapitálové fondy

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Zákonné rezervné fondy

 

110 479

 

0

 

0

 

0

 

110 479

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)

 

110 479

 

0

 

0

 

0

 

110 479

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné fondy zo zisku

 

6 761

 

0

 

0

 

0

 

6 761

Štatutárne fondy

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné fondy zo zisku

 

6 761

 

 

 

 

 

0

 

6 761

Oceňovacie rozdiely z precenenia

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Výsledok hospodárenia minulých rokov

 

-419387

 

0

 

0

 

-23087

 

-442474

Nerozdelený zisk minulých rokov

 

7 963

 

0

 

0

 

0

 

7 963

Neuhradená strata minulých rokov

 

-427350

 

0

 

0

 

-23087

 

-450437

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

 

-23087

 

-13678

 

0

 

23087

 

-13678

Spolu

 

456626

 

-13678

 

0

 

0

 

442948

 

 

 

 1. I.Prehľad peňažných tokov k 31. decembru 2021 

 

Označenie

Obsah položky

Bežné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

Z/S

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov

1340

-15 187

A.1.

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13)

 

2 370

A.1.1.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)

 

9 651

A.1.2

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)

 

 

A.1.3

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)

 

 

A.1.4.

Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)

 

 

A.1.5.

Zmena stavu opravných položiek (+/-)

 

-5 844

A.1.6.

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov

 

1 463

A.1.7.

Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)

 

 

A.1.8.

Úroky účtované do nákladov

 

 

A.1.9.

Úroky účtované do výnosov

 

 

A.1.10.

Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)

 

 

A.1.11.

Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)

 

 

A.1.12.

Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažné ekvivalenty

 

-3 000

A.1.13.

Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia
z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)

 

100

A.2.

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1. až A.2.4.)

27

13 283

A.2.1.

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti

 

7 809

A.2.2.

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti

 

5 419

A.2.3.

Zmena stavu zásob

27

55

 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (Z/S + A.1. + A.2.)

27

 

466

A.3.

Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ  (+)

 

 

A.4.

Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do FČ (-)

 

 

A.5.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+) s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností

 

 

A.6.

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)

 

 

 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1. až A.6) (+/-)

27

466

A.7.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ

 

 

A.8.

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)

 

 

A.9.

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)

 

 

A

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti

27

466

B.1.

Výdavky na obstaranie DNM

 

 

B.2.

Výdavky na obstaranie DHM

 

 

B.3.

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov

 

 

B.4.

Príjmy z predaja DNM

 

 

B.5.

Príjmy z predaja DHM

 

3 000

B.

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1 až B.19)

 

3 000

C.1.

Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (C.1.1. až C.1.8.)

 

 

C.1.1

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov

 

 

C.1.2.

Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania

 

 

C.1.3.

Prijaté peňažné dary

 

 

C.1.4.

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi

 

 

C.1.5.

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)

 

 

C.1.6.

Výdavky súvisiace so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou

 

 

C.1.7.

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)

 

 

C.1.8.

Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia si znížením VI

 

 

C.2.

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin. činnosti (súčet C.2.1. až C.2.9.)

 

-995

C.2.1.

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)

 

 

C.2.2.

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)

 

 

C.2.3.

Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)

 

 

C.2.4.

Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)

 

 

C.2.5.

Príjmy z prijatých pôžičiek (+)

 

 

C.2.6.

Výdavky na splácanie pôžičiek (-)

 

-995

C.

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1 až C.9)

 

-995

D.

Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (A + B + C)

 

2 471

E.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
na začiatku účtovného obdobia (+/-)

3930

1 459

F.

Stav PP a PE na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

2939

3 930

G.

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom
a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (+/-)

 

 

H.

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

                2939

3 930

 

 


 

Peňažné prostriedky

 

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumie peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

 

Ekvivalenty peňažnej hotovosti

 

Peňažnými ekvivalentmi  (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

 

 

regulovaná informácia

 

POLROČNÁ SPRÁVA

 

 

 

emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

 

v zmysle zákona o burze cenných papierov

 

 

Časť 1.- Identifikácia emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informačná povinnosť za polrok:

2022

 

IČO:

31 562 957

 

 

 

 

 

 

 

 

Účtovné obdobie:

od:

01.01.2022

do:

30.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právna forma

akciová spoločnosť

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodné meno / názov:

Cestné stavby, a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sídlo:

 

 

 

 

 

 

ulica, číslo

Majerská cesta 69

PSČ

974 01

Obec

Banská Bystrica

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktná osoba:

Ing. Milan Franík

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel.:

smerové číslo

048

 

číslo:

4141251

 

 

 

 

 

 

 

 

Fax:

smerové číslo

 

 

číslo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail:

cestnestavby@cestnestavbybb.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

Webové sídlo:

cestnestavbybb.meu.zoznam.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vzniku:

01.05.1992

 

Základné imanie (v EUR):

781 860

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakladateľ:

Akciová spoločnosť bola založená zaklad. listinou zo dňa 25.04.1992 v zmysle § 164 a nasl. v súlade §§ 172, 175 zák. č. 513/91 Zb. rozhodnutím o schválení priv. projektu č. j. 360/92 z 11.04.1992 a zák. č. 92/91 Zb..

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznámenie spôsobu zverejnenia polročnej finančnej správy                  § 47 ods. 4 zákona o burze

zverejnenie v HN

Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného informačného systému, v ktorej bola polročná finančná správa zverejnená

www.cestnestavbybb.meu.zoznam.sk

Dátum zverejnenia

 

Čas zverejnenia                    § 47 ods. 8 zákona o burze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet podnikania:

Vykonávanie dopravných stavieb, výroba živičných zmesí pre dopravné staviteľstvo, vykonávanie priemyselných, inžinierskych, bytových a občianskych stavieb, výroba betónovej zmesi, betónových výrobkov a prefabrikátov, oprava motorových vozidiel a stavebných mechanizmov, výroba drevených prefabrikátov a stolárstvo, automatizované spracovanie dát mimo riadnej prevádzky, obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v rámci voľných živností, cestná nákladná doprava, verejná hromadná osobná nepravidelná doprava.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časť 2. Účtovná závierka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priebežná účtovná závierka je zostavená podľa SAS(Slovenské štandardy), alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy)

SAS

 

 

 

 

 

 

 

 

Priebežná  účtovná závierka podľa SAS

Účtovná závierka-základné údaje

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)

Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných štandardov.

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva                       BO: 30.6.  PO: 31.12.

Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva                      BO: 30.6.  PO: 31.12.

Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)

Výkaz ziskov  a strát priebežnej účtovnej závierky                                       BO: 30.6.  PO: 30.6.

Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)

Poznámky priebežnej účtovnej závierky

Príloha č. 5 (P5Poznámky)

V  § 35 ods. 5, 6, 7 zákona o burze je ustanovený minimálny obsah skrátenej priebežnej účtovnej závierky

CASH-FLOW-Priama metóda                                               BO: 30.6.  PO: 30.6.

Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)

 

CASH-FLOW-Nepriama metóda                                    BO: 30.6.  PO: 30.6.

Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

 

alebo

 

 

 

 

 

 

 

Priebežná  účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Účtovná závierka-základné údaje

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)

UPOZORNENIE                                                                

Výkaz o finančnej situácii priebežnej účtovnej závierky podľa IAS/IFRS

Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS/IFRS)

Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá nespĺňa podmienky podľa  § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve, zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.

Výkaz komplexného výsledku priebežnej účtovnej závierky podľa IAS/IFRS

Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)

V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS

Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS

Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS/IFRS)

Poznámky podľa IAS/IFRS

Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS/IFRS)

 

(§ 35 ods. 11 zákona o burze) Ak polročná finančná správa nebola overená alebo preverená audítorom, emitent uvedie o tejto skutočnosti vo svojej správe vyhlásenie !

Polročná finančná správa bola overená, alebo preverená audítorom (u polročnej správy nie je povinnosť)  (áno/nie)

nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlásenie emitenta podľa § 35 ods. 11 zákona o burze o tom, že polročná správa nebola overená alebo preverená audítorom

V zmysle § 35 ods. 11 zákona o burze vyhlasujeme, že polročná finančná správa nebola overená ani preverená audítorom, nakoľko nám zo zákona táto povinnosť nevyplýva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum auditu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 35 ods. 3 zákona o burze

 

 

 

 

 

 

 

1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku  (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)

nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priebežná  konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS

Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS/IFRS)

Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS

Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS

Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS

Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS/IFRS)

Poznámky podľa IAS/IFRS

Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS/IFRS)

 

 

 

 

 

 

 

 

Časť 3. Priebežná správa

Podľa § 35 ods. 2 písm. a) polročná správa obsahuje priebežnú správu vypracovanú v súlade s § 35 ods. 9 zákona o burze

 

 

 

 

 

 

 

 

Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia, a ich dopad na priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia.

Za I. polrok 2022 dosiahla akciová spoločnosť  ZISK 1340,- €.        Cestné stavby sa vylučne zaoberaju prenájmom nevyužitého majetku - budovy  .                                                                                                                                                                                                                                                        Akciová spoločnosť mala k 30.06.2022  dvoch zamestancov .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak ide o emitentov akcií, zahŕňa priebežná správa aj významné obchody so spriaznenými osobami, a to

a) obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v tomto období

Spoločnosť neobchodovala so spriaznenými osobami.

 

 

 

 

 

 

 

 

b) akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť emitenta počas prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného obdobia

Spoločnosť v minulom roku neobchodovala so spriaznenými osobami.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa § 35 ods. 10) zákona o burze ak emitent nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú najmä obchody so spriaznenými osobami.

Spoločnosť neobchodovala so spriaznenými osobami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze

vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje priebežná účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie podľa požiadaviek uvedených odsekoch 3 a 4 § 35 zákona o burze a že uvedená priebežná správa obsahuje verný prehľad informácií podľa odseku 9 § 35 zákona o burze.

Vyhlasujem, že podľa mojich najlepších znalostí poskytuje priebežná účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ing. Milan Franík, predseda predstavenstva a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základné údaje k priebežnej účtovnej závierke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

( INDIVIDUÁLNA )

 

 

 

 

 

 

k    

30.6.2022

(v  celých eurách)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IČO:

31 562 957

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodné meno  ( názov účtovnej jednotky)

 

 

 

Cestné stavby, a.s.

 

 

 

Právna forma

 

 

 

akciová spoločnosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sídlo účtovnej jednotky,  ulica a číslo

 

 

 

Majerská cesta 69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSČ

 

Názov obce

 

 

 

 

974 01

 

Banská Bystrica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smerové číslo telefónu:

 

 

Číslo telefónu:

 

Číslo faxu:

 

 

 

048

 

 

4141251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail:

 

cestnestavby@cestnestavbybb.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zostavená dňa:

Osoba zodpovedná za vedenie účtovníctva:

Osoba  zodpovedná za zostavenie účtovnej závierky:

Zástupca štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

 

 

 

30.6.2022

Ing. Milan Franík

Ing. Milan Franík

Ing. Milan Franík

 

 

 

 Schválená dňa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva (v celých eurách)

Za obdobie od do:

01. - 06.2022

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:

01. - 12.2021

Názov účtovnej jednotky:

Cestné stavby, a.s.

IČO:

31 562 957

 

 

 

 

Označ.

STRANA PASÍV

Číslo riadku

Bežné účtovné obdobie

 

Spolu vlastné imanie a záväzky

066

470 208  

A.

Vlastné imanie

067

444 288  

A.I.

Základné imanie súčet

068

781 860  

A.I.    1.

Základné imanie

069

781 860  

2.

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

070

 

3.

Zmena základného imania

071

 

4.

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

072

 

A.II.

Kapitálové fondy súčet

073

0  

A.II.   1.

Emisné ážio

074

 

2.

Ostatné kapitálové fondy

075

 

3.

Zákonný rezervný fond  ( Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov

076

 

4.

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

077

 

5.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

078

 

6.

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

079

 

A.III.

Fondy zo zisku  súčet

080

110 479  

A.III.  1.

Zákonný rezervný fond

081

110 479  

2.

Nedeliteľný fond

082

 

3.

Štatutárne fondy a ostatné fondy

083

6 761  

A.IV.

Výsledok hospodárenia minulých rokov

084

-456 152  

A.IV.  1.

Nerozdelený zisk minulých rokov

085

7 963  

2.

Neuhradená strata minulých rokov

086

-464 115  

A.V.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

087

1 340  

B.

Záväzky

088

25 920  

B.I.

Rezervy súčet

089

 

B.I.    1.

Rezervy zákonné dlhodobé

090

 

2.

Rezervy zákonné krátkodobé

091

0  

3.

Ostatné dlhodobé rezervy

092

 

4.

Ostatné krátkodobé rezervy

093

 

B.II.

Dlhodobé záväzky  súčet

094

11 070  

B.II.   1.

Dlhodobé záväzky z obchodného styku

095

 

2.

Čistá hodnota zákazky

096

 

3.

 Dlhodobé  nevyfakturované dodávky

097

 

4.

Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

098

 

5.

Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku

099

 

6.

Dlhodobé prijaté preddavky

100

 

7.

Dlhodobé zmenky na úhradu

101

 

8.

Vydané dlhopisy

102

 

9.

Záväzky zo sociálneho fondu

103

7 111  

10.

Ostatné dlhodobé záväzky

104

 

11.

Odložený daňový záväzok

105

3 959  

B.III.

Krátkodobé záväzky súčet

106

14 410  

B.III.  1.

Záväzky z obchodného styku

107

8 962  

2.

Čistá hodnota zákazky

108

 

3.

Nevyfakturované dodávky

109

 

4.

Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

110

 

5.

Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku

111

 

6.

Záväzky voči spoločníkom a združeniu

112

1 693  

7.

Záväzky voči zamestnancom

113

1 527  

8.

Záväzky zo sociálneho poistenia

114

846  

9.

Daňové záväzky a dotácie

115

1 382  

10.

Ostatné záväzky

116

 

B.IV.

Krátkodobé finančné výpomoci

117

440  

B.V.

Bankové úvery

118

 

B.V.  1.

Bankové úvery dlhodobé

119

 

2.

Bežné bankové úvery

120

 

C.

Časové rozlíšenie  súčet

121

0  

C.  1.

Výdavky budúcich období dlhodobé

122

 

2.

Výdavky budúcich období krátkodobé

123

 

3.

Výnosy budúcich období dlhodobé

124

 

4.

Výnosy budúcich období krátkodobé

125

0  

 

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva (v celých eurách)

Za obdobie od do:

01.-06.2022

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:

01.-12.2021

Názov účtovnej jednotky:

Cestné stavby, a.s.

IČO:

31 562 957

 

 

 

 

 

Označ.

STRANA AKTÍV

Číslo riadku

Bežné účtovné obdobie

Brutto

Netto

Korekcia

 

 

Spolu majetok

001

1 086 230  

470 208  

616 022  

A.

Neobežný majetok

002

976 048  

468 682  

507 366  

A.I.

Dlhodobý nehmotný majetok sučet

003

 

 

 

A.I.  1.

Aktivované náklady na vývoj

004

 

 

 

       2.

Softvér

005

 

 

 

       3.

Oceniteľné práva

006

 

 

 

       4.

Goodwill

007

 

 

 

       5.

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

008

 

 

 

       6.

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

009

 

 

 

       7.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

010

 

 

 

A.II.

Dlhodobý hmotný majetok súčet

011

1 008 578  

478 333  

530 245  

A.II.    1.

Pozemky

012

410 452  

410 452  

 

2.

Stavby

013

481 677  

58 230  

423 447  

3.

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

014

83 919  

 

83 919  

4.

Pestovateľské celky trvalých porastov

015

 

 

 

5.

Základné stádo a ťažné zvieratá

016

 

 

 

6.

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

017

 

 

 

7.

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

018

 

 

 

8.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

019

 

 

 

9.

Opravná položka k nadobudnutému majetku

020

 

 

 

A.III.

Dlhodobý finančný majetok súčet

021

 

 

 

A.III.   1.

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

022

 

 

 

2.

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom

023

 

 

 

3.

Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely

024

 

 

 

4.

Pôžičky účtovnej jednotke v  konsolidovanom celku

025

 

 

 

5.

Ostatný dlhodobý finančný majetok

026

 

 

 

6.

Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok

027

 

 

 

7.

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok

028

 

 

 

8.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

029

 

 

 

B.

Obežný majetok

030

110 182  

1 526  

108 656  

B.I.

Zásoby súčet

031

0  

0  

 

B.I.    1.

Materiál

032

0  

0  

 

2.

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby

033

 

 

 

3.

Výrobky

034

 

 

 

4.

Zvieratá

035

 

 

 

5.

Tovar

036

 

 

 

6.

Poskytnuté preddavky na zásoby

037

 

 

 

B.II.

Dlhodobé pohľadávky súčet

038

 

 

 

B.II.    1.

Pohľadávky z obchodného styku

039

 

 

 

2.

Čistá hodnota zákazky

040

 

 

 

3.

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

041

 

 

 

4.

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

042

 

 

 

5.

Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu

043

 

 

 

6.

Iné pohľadávky

044

 

 

 

7.

Odložená daňová pohľadávka

045

 

 

 

B.III.

Krátkodobé pohľadávky súčet

046

107 243  

-1 413  

108 656  

B.III.  1.

Pohľadávky z obchodného styku

047

106 578  

-322  

106 900  

2.

Čistá hodnota zákazky

048

 

 

 

3.

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

049

 

 

 

4.

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

050

 

 

 

5.

Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu

051

 

 

 

6.

Sociálne poistenie

052

 

 

 

7.

Daňové pohľadávky a dotácie

053

665  

665  

 

8.

Iné pohľadávky

054

0  

-1 756  

-1 756  

B.IV.

Finančné účty  súčet

055

2 939  

2 939  

 

B.IV.  1.

Peniaze

056

18  

18  

 

2.

Účty v bankách

057

2 921  

2 921  

 

3.

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

058

 

 

 

4.

Krátkodobý finančný majetok

059

 

 

 

5.

Obstarávaný krátkodobý finančný majetok

060

 

 

 

C.

Časové rozlíšenie  súčet

061

0  

 

0  

C. 1.

Náklady budúcich období dlhodobé

062

0  

 

 

2.

Náklady budúcich období krátkodobé

063

 

 

 

3.

Príjmy budúcich období dlhodobé

064

 

 

 

4.

Príjmy budúcich období krátkodobé

065

 

 

 

 

 

Výkaz ziskov a strát  priebežnej účtovnej závierky (v celých eurách)

Za obdobie od do:

01. - 06.2022

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:

01. - 12.2021

Názov účtovnej jednotky:

Cestné stavby, a.s.

IČO:

31 562 957

 

 

 

 

 

 

Označ.

Text

Číslo riadku

Skutočnosť

 

bežné účtovné obdobie

bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

 

vykazované obdobie - časť 1

porovnateľné obdobie - časť 1

 

kumulatívne - časť 2

kumulatívne - časť 2

 

I.

Tržby z predaja tovaru

01

 

 

 

 

 

 

A.

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru

02

 

 

 

 

 

 

+

Obchodná marža

03

 

0  

 

 

0  

 

II.

Výroba

04

33 931  

44 382  

 

 

 

 

II.1.

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb

05

33 931  

44 382  

 

 

 

 

2.

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

06

 

 

 

 

 

 

3.

Aktivácia

07

0  

3 000  

 

 

 

 

B.

Výrobná spotreba

08

10 205  

22 724  

 

 

 

 

B.1.

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok

09

3 635  

6 367  

 

 

 

 

2.

Služby

10

6 570  

16 357  

 

 

 

 

+

Pridaná hodnota

11

23 726  

21 658  

 

 

0  

 

C.

Osobné náklady

12

13 550  

18 966  

 

 

0  

 

C. 1.

Mzdové náklady

13

10 290